Bærekraft

Vi tror på en verden uten avfall der ressurser brukes smartere, bedre og lengre

Looping og bærekraft 

Loopings visjon er å jobbe mot en verden hvor ressurser går i kretsløp og alt avfall har en fremtidig verdi. Vi tror på å gjøre gjenbruk til den nye normen for godt produktdesign og vil gjennom kontinuerlig innovasjon være en pådriver for sirkulære løsninger som reduserer avfall og unødvendig emballasjebruk. Alle våre produkter brukes til full kapasitet gjennom sin livssyklus der tjenestemodellen Looping leverer bidrar til å sikre lang levetid og høy kvalitet.

Looping er sertifisert som Miljøfyrtårn og vil i 2021 jobbe med å få etablert et klimaregnskap i henhold til GHG protokollen med inndeling av utslipp i tre kategorier. Det er av høy prioritet for oss å redusere utslipp fra alle ledd i produksjonsprosessen såvel som transport og operasjonell drift. Derfor utnytter vi blant annet ledig kapasitet med samkjøring og vil etterstrebe å kun benytte fornybar transport innen 2025. For hele virksomheten har vi som mål om å være klimanøytrale innen 2023 gjennom følgende tre steg;

  1. Måling av eget klimafotavtrykk
  2. Målrettet reduksjon av utslipp
  3. Kompensasjon av restutslipp gjennom godkjente klimakvote – prosjekter
Vi er også i prosess med EPD sertifisering av våre produkter som gir en tredjeparts verifisering av miljøprestasjonen til produktene gjennom livssyklusen. Et av våre hovedmål for en mer bærekraftig praksis er å benytte brukte materialer som en innsatsfaktor i ny produksjon.
 
Looping jobber derfor med utvikling av oppstrømsprodukter hvor gamle Modulcover™ brukes til ny produksjon. Så langt har Looping gjenbrukt over 4.000 meter stroppematerialer tilsvarende materiale til 180 Modulcover™. For 2021 har vi et mål om å øke gjenbruksgraden til 30 %. Vi tror på verdien av gode samarbeid i utviklingen av mer sirkulær økonomi og er stolte partnere og bidragsytere i følgende nettverk og klynger;

Våre samarbeidspartnere

Looping jobber med et utvalg partnere på bærekraft, innovasjon og F&U. Vi ser stor verdi av å delta i bransjefora og klyngesamarbeid som kan drive frem nye sirkulære løsninger.

Vår sirkulære filosofi 

Et sentralt prinsipp innen sirkulær økonomi er at man skal følge prioriteringsmetoden Reduce, Reuse, Recycle. I tillegg mener vi at modellen bør inkludere punktet Reproduce, og dermed se ut som følger: Reduce, Reuse, Reproduce, Recycle. Denne modellen har vi implementert som følger: 

Reduce: Vi reduserer avfall for våre kunder, ved å erstatte engangsemballasje med en gjenbruksemballasje.

Reuse: Vi jobber aktivt for å optimalisere design, materialvalg og vedlikehold for å maksimere gjenbruken av emballasjen vår.

Reproduce: Når emballasjen ikke lenger er i stand til å vedlikeholdes og sendes ut for nytt bruk, har vi som mål å maksimere utnyttelsen av materialene når vi produserer nye produkter.

Recycle: Kun materialer som er så oppbrukt at det ikke er mulig å bruke de til reproduksjon blir sendt til resirkulering.

Loopings materialer blir brukt til full kapasitet gjennom hele levetiden, fra produksjon av produkt laget med fokus på maksimal levetid, til gjenbruk, reparasjon, reproduksjon og til slutt resirkulering. Vårt mål er å optimalisere produkter sånn at de er mest mulig slitesterke og kan brukes flest mulig ganger uten at kvalitet svekkes.

Arbeidet Looping AS gjør for å oppnå sirkularitet er ikke bare et resultat av ansvaret vi ønsker å ta i samfunnet. Det er også en direkte konsekvens av forretningsmodellen vår. Ved å bruke en utleiemodell der Looping eier og vedlikeholder produktene selv, har vi direkte insentiver for å maksimere levetiden og ressursutnyttelsen i disse produktene.

Næringslivet tilfører årlig 68 486 tonn plast til markedet. 

Kun 26% av denne blir gjenvunnet, resten går til forbrenning.  

Looping jobber mot å nå FNs bærekraftsmål:

 

 

no. 09

Industri, innovasjon og infrastruktur

 

no. 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

no. 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Et grønt skifte handler ikke bare om å bytte energisystemer fra fossilt til fornybart. Det handler om å utnytte arealer og materialer mer effektivt, i møte med befolkningsvekst og økt etterspørsel.

– Ida Pernille Hatlebrekke, Bærekraftsjef i Looping

Referanser

Ramirent

Ramirent

Ramirent "Det er jo knallbra" Utleieselskapet Ramirent sparer 10 ...

Cramo

Cramo

“Ville aldri gått tilbake til engangsplast”